Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 14/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Αεροφωτογραφικού Υλικού – ΑΔΑ: 7ΡΤ76-34Γ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προµήθεια αεροφωτογραφικού υλικού, για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (7.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΤ76-34Γ