Τροποποίηση Τεχνικής Προδιαγραφής και Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΨΦΝ86-3Δ0

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) ανακοινώνει την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής και της ημερομηνίας διενέργειας του υπ’ αριθμ. 14/16 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών ΔΑΕ/ΚΜΗ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων εξήντα (42.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΦΝ86-3Δ0