Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 76Λ76-ΕΦΤ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών ΔΑΕ/ΚΜΗ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων εξήντα (42.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76Λ76-ΕΦΤ