Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/2016 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Λεσχών – ΑΔΑ: 7ΝΠΓ6-2ΨΕ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει  τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 18/2016, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα οχτώ μηνών (8 μηνών) δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (48.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΝΠΓ6-2ΨΕ