Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 44/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών – ΑΔΑ: ΩΑΘΙ6-5ΜΨ

Η Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών, για την προμήθεια νωπών πουλερικών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της Πομεμικής Αεροπορίας εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας καθώς και των τροφοδοτικά υποστηριζόμενων Μονάδων τους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 320.000,00 ευρώ, επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.