Διενέργεια Διαπραγμάτευσης με Ενσφράγιστες Προσφορές του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης – ΑΔΑ: ΩΟΣΕ6-ΨΘΞ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης 200 ατόμων, στις παιδικές κατασκηνώσεις περιοχής Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟΣΕ6-ΨΘΞ