Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. 01/2016 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Αφρογόνου Υγρού Κατάσβεσης Πυρκαγιών Κατηγορίας «Α» προς Κάλυψη Αναγκών 359 ΜΑΕΔΥ – ΑΔΑ: Ω13Κ6-ΥΨ1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό 01/2016,  της ΔΑΕ/ΔΟΥ για την προμήθεια αφρογόνου υγρού κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας «Α» προς κάλυψη αναγκών 359 ΜΑΕΔΥ με λήψη ενσφράγιστων προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός δεκαοκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω13Κ6-ΥΨ1