Διακήρυξη Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 93-96/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 93/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων LAMIVUDINE, ABACAVIR F.C. TAB (600+300MG), CERTOLIZUMAB PEGOL PF.SYRx1ML (200MG/ML), NILOTINIB CAP (150MG), για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6ΧΚ6-906

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 94/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων LAMIVUDINE:ABACAVIR:DOLUTEGRAVIR (50+600+300)MG, TERIFLUNOMIDE 14MG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 68ΡΛ6-ΓΕΟ

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 95/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DOLUTEGRAVIR 50MG, DARUNAVIR 600MG και DARUNAVIR 800MG, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 65Α26-Ε71

Τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 96/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL 10GR/VIAL, IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL 5GR/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΔ76-ΔΚΞ