Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: 7ΣΛ36-Χ4Ψ

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ελαστικών επιχειρησιακών οχημάτων – μηχανημάτων της 110ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (32.600,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΛ36-Χ4Ψ