Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/7/2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/7/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΟΖ46ΨΧΗ5-Ι5Π