Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων (Ελλήνων Εξωτερικού) Διαγωνισμού Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), µετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας «Έλληνες Εξωτερικού» για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδηµαϊκού έτους 2016-17, ανακοινώνει τους πίνακες Δεκτών υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), σύµφωνα µε το οποίο υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, µε μέριµνα της Π.Α.

Για την πλέον ολοκληρωµένη ενηµέρωσή σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚΕ, όπως αυτές περιέχονται στο πρόγραµµα.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι µπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, στα τηλέφωνα 2108192132 – 2133.