Μητρώα Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με Έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής”

Μητρώα εσωτερικών μελών της ημεδαπής, εξωτερικών μελών της ημεδαπής και εξωτερικών μελών της αλλοδαπής για το γνωστικό αντικείμενο “Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με Έμφαση στην Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής”.