Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/16 της 124ΠΒΕ, για την Προµήθεια Επαγγελµατικών Φούρνων – ΑΔΑ: 76Γ76-1ΨΒ

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την προµήθεια δύο (2) επαγγελματικών ηλεκτρικών φούρνων εστιατορίου 10 θέσεων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας εκτιµώµενης δαπάνης ποσού 13.020,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76Γ76-1ΨΒ