Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Έργου: «Συντήρηση – Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων 115ΠΜ» (115ΠΜ-14-03), – ΑΔΑ: 6ΨΩΠ6-Β6Γ

115ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 115ΠΜ” (115ΠΜ-14-03) συνολικής δαπάνης 270.000,00 € (έργο χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών:

  • Οικοδομικών με προϋπολογισμό 177.586,87 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και δαπάνη απολογιστικών χωρίς την αναθεώρηση).
  • Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 91.370,39 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα χωρίς την αναθεώρηση).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΩΠ6-Β6Γ