Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 38/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Υπόδησης – ΑΔΑ: 6ΙΤΙ6-ΕΧΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό επαναληπτικό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.4/16, με τροποποιημένους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους, για την προμήθεια ειδών υπόδησης (άρβυλα με κορδόνια τύπου Ι και υποδήματα εξόδου λευκά), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 67.630,00€ συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ή 83.861,20€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.