Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 40/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Λεωφορείων – ΑΔΑ: 6Ψ9Ε6-1ΞΩ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) λεωφορείων 16-17 θέσεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 620.967,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.