Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 43/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – ΑΔΑ: 7ΒΝ46-8ΧΤ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια νωπών κρεάτων (βόειου – μόσχου, χοιρινού και αμνοεριφίων) προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της Πομεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας ποσού 750.000,00€ επιβαρυνόμενο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι ποσού 847.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.