Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 45/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 – ΑΔΑ: 6ΠΠ16-4ΒΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας ισχύος δύο (2) ετών από ημερομηνία υπογραφής και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 68.500.000,00 € και εκτιμώμενης ποσότητας 228.000.000lt.