Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 68/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργικά Γάντια) – ΑΔΑ: 6Φ1Ζ6-103

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (χειρουργικά γάντια), για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (26.753,36 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ1Ζ6-103