Αναστολή Δημοπράτησης του Έργου “Συντήρηση – Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων 115ΠΜ” (115ΠΜ-14-03) – ΑΔΑ: 7Υ2Α6-425

Αναστέλλεται η δημοπράτηση του έργου “Συντήρηση – Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων 115ΠΜ” (115ΠΜ-14-03) και ανακαλείται η με ΑΔΑΜ: 16PROC0049635532016-08-19 προκήρυξη του διαγωνισμού του υπόψη έργου, σύμφωνα με την ΑΔ.Φ.916/323273/Σ.1348/30 Αυγ 16/ΑΤΑ/Γ2/4.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ2Α6-425