Διενέργεια Διαπραγμάτευσης υπ’ αριθμ. 01/16 του ΚΕΔΑ Ζούμπερι, για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης – ΑΔΑ: Ω6ΨΙ6-0ΩΤ

Tο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) Ζούμπερι προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.614,00€ μαζί με το ΦΠΑ, χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σίτισης χρονικού διαστήματος εξήντα ένα (61) ημερών σε διακόσια (200) άτομα στη δομή ανοικτής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών στις παιδικές κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα Νομού Αττικής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6ΨΙ6-0ΩΤ