Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού και Υλικών Σύνδεσης – ΑΔΑ: 672Ρ6-Ι4Ν

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά υλικό σε ευρώ, για την προμήθεια μεταλλικού αγωγού και υλικών σύνδεσης μεταλλικού αγωγού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 67.468,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 672Ρ6-Ι4Ν