Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισµού Δ.17/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: ΩΟ3Μ6-ΨΛΛ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την προµήθεια ελαστικών επιχειρησιακών οχηµάτων – µηχανηµάτων της 110ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 32.600,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟ3Μ6-ΨΛΛ