Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: Ω6ΝΛ6-Δ9Ψ

Η 115 Πτέρυγας Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει τη ματαίωση του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/16 για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω6ΝΛ6-Δ9Ψ