Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισµού Δ.18/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόµωση Φιαλών Αυτόµατου Συστήµατος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: 779Β6-ΓΡΡ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόµωση φιαλών αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 45.800,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 779Β6-ΓΡΡ