Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.19/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: ΩΓΖΣ6-5ΙΔ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την προµήθεια 48 πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας Μονάδων ΑΤΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 72.270,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΖΣ6-5ΙΔ