Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.21/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Εκτέλεση Εργασιών Αποκατάστασης Αγωγού Καυσίµων – ΑΔΑ: 7Β1Μ6-7ΘΡ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης αγωγού καυσίµων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 68.200,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β1Μ6-7ΘΡ