Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.22/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Συσκευής Μέτρησης Σηµείου Πήξης σε Καύσιµα – ΑΔΑ: 7ΘΘΞ6-ΙΡΦ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια µίας (1) συσκευής µέτρησης σηµείου πήξης σε καύσιµα, για κάλυψη αναγκών ΔΑΚ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΘΞ6-ΙΡΦ