Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 04/2016 της 124 ΠΒΕ, για την Προμήθεια Πλυντηρίου – ΑΔΑ: 7ΑΒΔ6-ΖΣΙ

Η 124ΠΒΕ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια ενός πλυντηρίου 60 Kgr.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι ποσού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (40.500,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΒΔ6-ΖΣΙ