Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 6/2016 της 116ΠΜ, για την Προµήθεια Αρτοσκευασµάτων και Ειδών Ζαχαροπλαστικής – ΑΔΑ: 7ΘΥΝ6-ΡΑ7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρίθµ. 6/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος, για την περιοδική προµήθεια εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών, ειδών αρτοσκευασµάτων και ζαχαροπλαστικής, προς κάλυψη αναγκών της 116ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΥΝ6-ΡΑ7