Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: ΩΑΑ46-Ω0Θ

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), λόγω αιτημάτων εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΑ46-Ω0Θ