Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας – ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (MTA).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΒ846ΨΧΗ5-ΕΣΜ