Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Π.08/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: ΨΕΛ56-30Ι

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων της 117ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 55.948,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΛ56-30Ι