Διακήρυξη Διαγωνισμού 05/16 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Τμημάτων Ελαστικού Αγωγού – ΑΔΑ: Ψ2Θ26-Γ0Ξ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τμημάτων ελαστικού αγωγού με αριθμό Διακήρυξης 05/16, στα πλαίσια του έργου “Αποκατάσταση Αγκυροβολίου Β.Κ. Αντίκυρας” (ΑΕΕ 11/15). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ2Θ26-Γ0Ξ