Ματαίωση Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: Ψ02Σ6-ΨΒΞ

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει τη ματαίωση του πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ελαστικών επιχειρησιακών οχημάτων – μηχανημάτων της 110ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ (32.600,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ02Σ6-ΨΒΞ