Ματαίωση Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόμωση Φιαλών Αυτόματου Συστήματος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: 67Υ16-6ΕΡ

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει τη ματαίωση του πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόμωση φιαλών αυτόματου συστήματος κατάσβεσης (FM200) του BUNKER «ΔΙΑΣ» στο Στρατόπεδο Κουτσόχερου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και τριάντα λεπτά (45.800,30 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67Υ16-6ΕΡ