Ματαίωση Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/16 της 115ΠΜ, για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας και Εγκατάστασης Μεταλλάκτη Συχνότητας – ΑΔΑ: 7Φ4Ω6-Α7Ζ

Η 115 Πτέρυγας Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει τη ματαίωση του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας και Εγκατάστασης Ενός (1) Μεταλλάκτη Συχνότητας 208V/400Hz Ισχύος 120KVA, για κάλυψη αναγκών της 115ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ4Ω6-Α7Ζ