Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωροµισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017 – ΑΔΑ: ΩΚΟ16-9Λ6

Κύρωση πινάκων απασχόλησης Ωροµισθίου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΑ (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ), για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΟ16-9Λ6