Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωροµισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017 – ΑΔΑ: 69ΗΒ6-Μ9Ψ

Κύρωση πινάκων απασχόλησης Ωροµισθίου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωµατικών Διοικητικών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΗΒ6-Μ9Ψ