Ματαίωση Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Π.07/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: 7ΚΙΙ6-ΤΑΣ

Απόφαση ματαίωσης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (Π.07/16) της 117ΠΜ, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΙΙ6-ΤΑΣ