Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθημάτων

Στην υπ΄ αριθμ. 12/27-09-16 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση δέκα εννιά (19) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων, με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 15481/8-10-14 έως Νο 16594 /31-10-14.

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η χορήγηση δέκα (10) Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.4307/14), σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ΜΤΑ 11290/18-10-13 έως 11441/24-10-13 των αιτήσεων χορήγησης των αρχικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.