Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 41/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: ΩΙΑΙ6-2ΚΠ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 41/16, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή ενός (1) τεμαχίου υλικού DOPPLER RADAR με NSN: 5841145022804 με P/N: 5231-200-111 & CAGE CODE: F0052 & F6217 ή P/N:704Α45-5760-021 & CAGE CODE: F0210, S/N: 385, Ε/Π Super Puma, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΑΙ6-2ΚΠ