Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 17/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια Μίας Θερμικής Κάμερας και Μίας Κάμερας Υψηλής Ταχύτητας – AΔΑ: 7ΤΞΗ6-6ΟΝ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.17/16), με ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια μίας (1) θερμικής κάμερας και μίας (1) κάμερας υψηλής ταχύτητας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΞΗ6-6ΟΝ