Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 19/16 της 114ΠΜ, για τη Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – AΔΑ: Ω0Η26-ΓΣΤ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.19/16), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την συντήρηση – αναγόµωση πυροσβεστήρων της Πτέρυγας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (12.690,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0Η26-ΓΣΤ