Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 20/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών – AΔΑ: 6ΑΣΔ6-Θ6Ρ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ.20/16), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την προµήθεια ελαστικών της Πτέρυγας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ (20.472,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΣΔ6-Θ6Ρ