Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 10/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παροχής Ασύρματου Δικτύου Ίντερνετ – ΑΔΑ: ΨΕΗΤ6-ΙΣΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 10/2016 για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παροχής Ασύρματου Δικτύου Ίντερνετ στο 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΗΤ6-ΙΣΓ