Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 105/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Βιντεοκολονοσκοπίου και Βιντεογαστροσκοπίου – ΑΔΑ: 6Ρ0Υ6-ΕΜ4

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ενός (1) βιντεοκολονοσκοπίου και ενός (1) βιντεογαστροσκοπίου, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ρ0Υ6-ΕΜ4