Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 11/16 του 251ΓΝΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Λήψης Προσφορών – ΑΔΑ: 642Ω6-01Μ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής λήψης προσφορών για δαπάνες έως 20.000,00€ και διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών για δαπάνες από 20.000,01€ έως και 60.000,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 642Ω6-01Μ