Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της 350ΠΚΒ, για την Εκτέλεση Εργασιών Θερμομόνωσης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Οικημάτων ΣΕΑΑΥ Α/Β Σέδες – ΑΔΑ: ΨΠΛ86-5ΤΗ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 03/16, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών, για την εκτέλεση εργασιών θερμομόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση οικημάτων ΣΕΑΑΥ Α/Β Σέδες. Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (14.756,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΠΛ86-5ΤΗ