Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Υλικών Θερμομόνωσης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Οικημάτων ΣΕΑΑΥ Α/Β Σέδες – ΑΔΑ: 72ΨΨ6-Η5Κ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 04/16, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών, για την προμήθεια υλικών θερμομόνωσης για την ενεργειακή αναβάθμιση οικημάτων ΣΕΑΑΥ Α/Β Σέδες. Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό δέκα χιλιάδων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (10.044,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΨΨ6-Η5Κ